222   

A

B

C

D

E

F

8:10

World Hist H

US Hist II H

Law

US Hist II H

US Hist II H

8:25

Carleton

Maltz

Maltz

Maltz

Maltz

8:40

9130-01

9430-04

9625-04

9430-04

9430-06

8:55

9130

9430

9625

9430

9430

9:10

Law

US Hist II H

US Hist II H

US Hist II H

Study

Law

9:25

Maltz

Maltz

Maltz

Maltz

Carleton

Maltz

9:40

9625-04

9430-06

9430-04

9430-05

0200-22

9625-02

9:55

9625

9430

9430

9430

0200

9625

10:10

10:25

Law

World Hist H

Law

Study

US Hist II H

US Hist II H

10:40

Maltz

Carleton

Maltz

Maltz

Maltz

Maltz

10:55

9625-02

9130-01

9625-04

0200-50

9430-05

9430-04

11:10

9625

9130

9625

0200

9430

Law

11:25

US Hist II H

US Hist II H

Law

Maltz

11:40

Maltz

Maltz

Maltz

9625-04

11:55

9430-05

9430-06

9625-02

12:10

World Hist H

12:25

Carleton

12:40

9130-01

12:55

US Hist II H

Study

Law

US Hist II H

World Hist H

1:10

Maltz

Ryan

Maltz

Maltz

Carleton

1:25

9430-05

0200-30

9625-02

9430-06

9130-01

1:40

9430

0200

9625

9430

9130