230   

A

B

C

D

E

F

8:10

AP Chem

AP Chem

Chemistry H

Chemistry H

8:25

Opremcak

Opremcak

Opremcak

Opremcak

8:40

8640-01

8640-01

8230-01

8230-03

8:55

8640

8640

8230

8230

9:10

Chemistry H

Chemistry H

Biology

Chemistry H

Biology

9:25

Opremcak

Opremcak

Diaz-Silveira

Opremcak

Diaz-Silveira

9:40

8230-01

8230-03

8120-06

8230-02

8120-02

9:55

8230

8230

8120

8230

8120

10:10

10:25

Biology

AP Chem

Chemistry H

Chemistry H

Biology

10:40

Diaz-Silveira

Opremcak

Opremcak

Opremcak

Diaz-Silveira

10:55

8120-02

8640-01

8230-01

8230-02

8120-06

11:10

8120

8640

8230

8230

8120

11:25

AP Chem

Chemistry H

11:40

Chemistry H

Chemistry H

Opremcak

Opremcak

11:55

Opremcak

Opremcak

8640-01

8230-01

12:10

8230-02

Biology

8230-03

8640

Biology

8230

12:25

8230

Diaz-Silveira

8230

230

Diaz-Silveira

230

12:40

230

8120-06

230

8120-02

12:55

Biology

Chemistry H

Biology

Chemistry H

AP Chem

1:10

Diaz-Silveira

Opremcak

Diaz-Silveira

Opremcak

Opremcak

1:25

8120-06

8230-02

8120-02

8230-03

8640-01

1:40

8120

8230

8120

8230

8640